×
Meniu

Plan de dezoltare 2018-2023

Descarcă Plan strategic de dezvoltare A.O. UAPA Telița 2018-2023 

 

Centrul de Consultanță în Afaceri

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE 

pentru perioada 2018 – 2023

Asociaţia Obştească ”Utilizatorii de apă şi a producătorilor agricoli din s. Teliţa”

Consolidarea dezvoltării economice locale în Moldova, 2017-2018.

Proiect finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii

 

Chișinău 2018

СUPRINS

 1. PREAMBUL. 3
 2. PROFILUL ORGANIZAȚIEI 4

III. CONTEXT GENERAL DE ACTIVITATE.. 6

 1. ANALIZA SWOT.. 7
 2. PROVOCĂRI MAJORE.. 8
 3. MISIUNEA și VIZIUNEA ORGANIZAȚIEI 4

VII. OBIECTIVE STRATEGICE ȘI MĂSURI DE IMPLEMENTARE.. 9

VIII. PLAN DE ACȚIUNI PENTRU ANUL I 13

IX MODEL DE BUGET 

I – PREAMBUL 

Una din problemele principale în economia națională este considerată lipsa asocierii și cooperării între fermieri, grupuri de fermieri și alți reprezentanți ai sectorului agricol, pe filiere de produs. Necesitatea de promovare și lobare a intereselor a încurajat crearea unei formațiuni asociative a fermierilor locali.

În scopul creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial și integrarea în economia Republicii Moldova, a fost creată A.O. ”Utilizatorii de apă și a producătorilor agricoli din s. Telița” (în continuare Asociația). În vederea dezvoltării capacităților organizaționale ale Asociației, dar și pentru asigurarea unui impact pozitiv asupra activității membrilor, dar și asupra economiei locale, a fost elaborat Planul Strategic de Dezvoltare a Asociației.

Elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare a AO, a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Consolidarea dezvoltării economice locale în Moldova”, finanțat de UK aid, cu suportul Guvernului Marii Britanii în colaborare cu AO Centrul de Consultanță în Afaceri.

Planul este rezultatul comun al eforturilor depuse de grupul de experți, fondatorii și membrii activi ai AO, pentru estimarea potențialului de dezvoltare a membrilor, prin implicarea activă a AO, și pentru stabilirea obiectivelor privind consolidarea mediului de afaceri local, prin intermedierea de către AO a procesului de achiziții și comercializare.

Planul de față reprezintă un document de coordonare strategică a principalelor acțiuni privind dezvoltarea AO și a membrilor acesteia. Acesta stabilește misiunea și viziunea Asociației, dar și obiectivele propuse pentru perioada următorilor 3 ani. Pentru atingerea obiectivelor stabilite, a fost propus un plan de acțiuni.

Obiectivul General al prezentei Strategii constă în asigurarea creșterii durabile a sectorului agroindustrial local, precum și o ameliorare consecventă a calității vieții în mediul rural, prin sporirea competitivității și productivității fermierilor locali și prin asigurarea de locuri de muncă stabile pentru locuitorii localității.

II – MISIUNEA și VIZIUNEA ORGANIZAȚIEI

VIZIUNE

Asociaţia Obştească ”Utilizatorii de apă şi a producătorilor Agricoli din s. Teliţa” este orientată spre crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului la nivel local și pentru dezvoltarea durabilă a s. Telița.

MISIUNE

Dezvoltarea economică și socială a satului Telița prin asocierea producătorilor locali, asigurarea accesului la informații și instruiri, oferirea de asistență în dezvoltarea afacerilor, promovarea și reprezentarea intereselor membrilor săi.

Cultura organizațională a AO va fi  construită în baza următoarelor VALORI:

 • Competențe profesionale
 • Deschidere și orientare spre membri
 • Imagine publică pozitivă
 • Respect față de identitatea și autonomia membrilor
 • Cooperare
 • Dezvoltare durabilă

III – ROFILUL ORGANIZAȚIEI

Denumire completă Asociație Obștească ”Utilizatorii de apă și a producătorilor agricoli din s. Telița”
Forma juridică de organizare Asociație obștească
Cod fiscal 1016620001454
Data constituirii 28.01.2016
Data înregistrării de stat 25.02.2016
Adresa Republica Moldova, raionul Anenii Noi, s. Telița, str. Eminescu
Fondatori 5 persoane fizice
Grupuri țintă Producători agricoli locali
Aria geografică de acoperire s. Telița, r-l Anenii Noi, Republica Moldova
Conducător Dumitru FRUNZA
Număr membri
Aria de activitate Dezvoltare economico – socială locală
Scopuri § Promovarea agriculturii competitive

§ Apărarea și promovarea drepturilor și intereselor producătorilor agricoli locali

§ Gestionare de politici și programe pentru agricultură, fonduri destinate activității din agricultură

§ Reprezentarea intereselor producătorilor agricoli locali, stabilite prin hotărâri proprii și hotărâri ale organizațiilor profesionale componente, în relațiile cu organele administrației locale și centrale, cu alte asociații și federații de profil

§ Va solicita înscrierea, ca participant sau membru cu drepturi depline, în structurile profesionale și interprofesionale, pe produse sau grupe de produse, menite a reprezenta agricultorii locali, în toate domeniile de interes ale acestora

§ Va urmări și va implementa politicile UE în sectorul agrar la nivel local

§ Asigura interrelația cu structuri și organisme europene și internaționale, pentru schimb de informații, acces mai facil la noutăți tehnologice și studii de piață, la fonduri europene, în domeniul agriculturii și spațiului rural

§ Ia poziție fermă, în numele și pentru membrii săi, față de nerespectarea angajamentelor sau a strategiilor ministerului, guvernului și altor organisme centrale, în domeniul politicilor agricole

§ Acționează pentru introducerea unui sistem național informatic, care să permită circulația rapidă a informațiilor, în toate direcțiile, între asociații și federație și de la federație către asociații

§ Inventariază, prin compartimentul de specialitate, posibilitatea de accesare a fondurilor rambursabile parțial, sau nerambursabile, atât pentru îmbunătățirea structurării asociațiilor membre, cât și pentru activitățile economice ale agricultorilor

§ Constituie baze de date, în domeniul juridic legislativ, de piață, noutăți tehnologice, puse la dispoziția tuturor membrilor

§ Organizează conferințe, dezbateri, schimburi de experiență, simpozioane, sesiuni științifice

Activități § Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce privește cunoașterea și studierea noilor fenomene în domeniul agricol

§ Organizarea și participarea la seminare, conferințe, întruniri, lecții etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiștilor calificați în domeniile prioritare de activitate ale Asociației

§ Ridicarea nivelului calitativ al potențialului cognitiv și intelectual al membrilor

§ Editarea și multiplicarea publicațiilor periodice pentru membrii asociației si locuitorii satului

§ Să elaboreze și să coordoneze programe de producție și de marketing pentru membrii săi

§ Să stabilească și să aplice în ceea ce privește propriii membri, prin redactarea unui regulament intern, norme comune privind producția, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, inclusiv prin stabilirea unor reguli disciplinare corespunzătoare, care definesc caracteristicile de calitate ale produselor agriculturii, verificând aplicarea corectă a acestora cu scopul de a tutela și valorifica producțiile membrilor

§ Oferă asistență membrilor în încheierea de  acorduri și contracte  pentru cesionarea, retragerea, stocarea, prelucrarea, procesarea și diseminarea produselor pe piață, și pentru furnizarea de materii prime, echipamente, mașini și alte mijloace de producție

§ Să ofere membrilor informații mai complete cu privire la produsele biologice

§ Materii prime necesare pentru a adera la metoda biologică, ca și posibilitatea de a intra pe piață, inclusiv prin acorduri inter-profesionale de filieră

§ Să producă și să înregistreze o marcă pentru producțiile recunoscute biologice sau în conversie, provenite de la fermele asociate de producere și de prelucrare

§ Acordarea de asistență tehnică în ceea ce privește cultivarea și prelucrarea implicate în metoda agriculturii intensive, agriculturii biologice, agriculturii cu plus valoare, inclusiv de formare pentru operatori și de a oferi servicii de consultanță tehnică membrilor. Plata serviciilor va fi aprobată de către Consiliul Director seama de eforturile depuse pentru furnizarea de servicii în cauză.

§ Furnizează, prin acorduri cu persoane, instituții sau organizații publice sau private, toate eventualele servicii și asistență necesară propriilor membri pentru aplicarea normativelor, programelor sau pentru a urma contractele în termenii definiți de către Asociație inclusiv activitatea de control și de certificare a produselor

§ Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea și monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/național în scopul dezvoltării potențialului social-economic și uman și în scopul atingerii obiectivelor Asociației

IV – CONTEXT GENERAL DE ACTIVITATE

Sectorul agrar ocupă un loc central în economia locală, ca și în cea națională. În anul 2016 cota agriculturii în PIB a constituit 11,7%, iar industriei prelucrătoare îi revenea 22,7% producția agriculturii și industriei de prelucrare asigurând circa 60% din veniturile de export. Suplimentar, sectorul agrar angajează peste 40% din populația economic activă, circa 75% din terenurile agricole aflându-se în proprietate privată. Astfel, agricultura continuă să fie una din principalele activități economice și sursa de venit esențială pentru o bună parte din populația țării, în special în zonele rurale.

Aceasta situație este actuală este actuală și în cazul s. Telița, unde agricultura rămâne principala activitate generatoare de venituri și asiguratoare de locuri de muncă pentru localnici.

Urmare a ofertei deficitare de produse agricole locale, piața Republicii Moldova este invadată de oferta agroalimentară din afară, fapt care pune producătorii agricoli locali în imposibilitatea de a-și realiza producția la prețuri competitive. În rezultat, nivelul scăzut al câștigurilor agricultorilor îngreunează controlarea factorilor de influență de tipul condițiilor climatice și al atacului provocat de boli și dăunători, ceea ce determină oscilația producției agricole de la un an la altul, rezultatul final fiind o producție redusă destinată comercializării și venituri mai mici și fluctuante pentru agricultori. Prin urmare, productivitatea scăzută, capacitatea redusă de investiții și accesul deficitar la piețele de desfacere se dovedesc elemente care arată că asocierea în domeniul agricol este singura soluție de intervenție. Bazele unei asocieri de succes trebuie să rezide în dorința micilor fermieri de a-și îmbunătăți viabilitatea și profitabilitatea exploatațiilor prin cooperare.

Prin asociere și cooperare, producătorii au acces la o gamă largă de servicii: noi piețe, resurse naturale, informații, tehnologie, forme de creditare, activități de instruire și formare etc. De asemenea, aceasta facilitează participarea producătorilor în procesul decizional la toate nivelurile și îi sprijină din punct de vedere juridic și în negocierea contractelor încheiate cu furnizorii de materii prime și utilaje agricole.

V – ANALIZA SWOT 

S PUNCTE FORTE

 • Diversitatea domeniilor de specializare ale membrilor (viticultură, pomicultură, legumicultură, bacifere, cerealiere, etc.)
 • Suma anuală a cotizației de membru accesibilă
 • Putere de negociere crescută
 • Experiența și profesionalismul acumulat de membrii activi ai AO, în calitate de antreprenori
 • Suport extern (în cadrul proiectului „Consolidarea dezvoltării economice locale în Moldova”) pentru dezvoltarea și diversificarea canalelor de promovare a AO și a membrilor acesteia (creare site, brand book, etc.)
 • Asociația reprezintă un for de discuții, de schimburi de opinii, de soluționare a problemelor intervenite în activitatea membrilor
 • Accesul membrilor la informație, inovație, proiecte de colaborare și clustere

PUNCTE SLABE W

 • Experiența și expertiza redusă a membrilor organizației în identificarea și scrierea de proiecte și colectarea de fonduri
 • Lipsă personal calificat (manageri de proiect, specialiști în scrierea proiectelor, etc.)
 • Lipsa unor baze de date a stakeholderilor, pe categorii (beneficiari, donatori, parteneri, furnizori, etc. actuali și potențiali)
 • Lipsa experienței de activitate funcțională a organelor de conducere și executiv desemnate
 • Lipsă experiență în organizarea de campanii 2%
 • Diversitatea domeniilor de specializare a membrilor poate îngreuna procesul de identificare și reprezentare a intereselor tuturor membrilor
 • Lipsa unor surse stabile și diversificate de finanțare
 • Gradul redus de aplicare a metodelor moderne de marketing si management
 • Insuficiența tehnicii agricole și a mijloacelor de transport

O OPORTUNITĂȚI

 • Susținere din partea Primăriei în dezvoltarea economiei locale, prin suport activ pentru producătorii locali
 • Mecanismul de redirecționare a 2% din venitul persoanelor fizice
 • Plan de dezvoltare economică locală pentru perioada 2018-2021
 • Infrastructură (drum, energie, gaz, apă, comunicații)
 • Poziționarea geografică avantajoasă: relief, autostradă, piețe de desfacere regionale la mai puțin de 35 km
 • Calitatea de membru GAL
 • Sistem centralizat de irigare (aria de acoperire: 103 ha)
 • Existența în loalitate a altor AO, orientate spre dezvoltarea locală și păstrarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural
 • Patrimoniu cultural bogat si peisaj natural (râul Nistru și teren adiacent de 10 ha, Rezervația peisagistică Telița (124 ha), Situl „Grota Călugărului”, Arealul stâncos (54 ha) și canionul „Bocana”), ce prezintă potențial pentru dezvoltarea turismului la nivel local, în special a formelor alternative (ecologic, rural, agro, focusat pe tradiții locale)
 • Oportunități de finanțare nevalorificate, inclusiv granturi, din partea donatorilor locali și internaționali
 • Interesul comunității de finanțatori pentru proiecte în mediul rural, legate de dezvoltarea mediului de business
 • Proximitatea piețelor de desfacere din orașele Anenii Noi, Tiraspol și Chișinău
 • Vecinătatea față de UE asigură oportunitatea de accesarea de proiecte transfrontaliere
 • Proximitatea țărilor înalt dezvoltate și directa vecinătate cu UE permit transferul relativ rapid al tehnologiilor avansate (semințe, material săditor, fertilizanți, mașini și echipament etc.) care sporesc productivitatea sectorului agricol
 • Îmbunătățirea climatului de afaceri și investițional permite sporirea investițiilor în sectorul agricol, atât locale, cât și străine, care asigură sporirea competitivității și inovației prin transfer de know-how, crearea de noi calificări cerute de piață, modernizarea infrastructurii de piață și de irigare, precum și implementarea standardelor de calitate

RISCURI T

 • Șocuri legate de climă
 • Insuficiența forței de muncă și costurile ridicate pentru plătirea muncitorilor, cauzate de migrarea populației și exodul forței de muncă
 • Instabilitate politică
 • Probleme de sustenabilitate, din cauza lipsei de finanțare
 • Capacitate redusă a APL și a instituțiilor publice de cofinanțare a proiectelor
 • Promovare redusă privind localitatea și produsele/ producătorii locali
 • Lipsa în localitate a infrastructurii post-colectare și a prestatorilor de servicii agricole conexe
 • Lipsa promovării potențialului agriculturii ecologice ca metodă de agricultură sustenabilă

VI – PROVOCĂRI MAJORE

Provocările majore cu care se confruntă antreprenorii rurali din s. Telița, și producătorii agricoli în particular, sunt:

 • Insuficiența finanțării și subvenționării la diverse etape de dezvoltare – atât la etapa de înființare a plantațiilor, cât și la cele de recoltare, post-recoltare și eventualul acces la piață
 • Lipsa forței de muncă, ca urmare a migrației populației de la sat la oraș și din țară
 • Lipsa tehnologiilor moderne
 • Lipsa resurselor financiare
 • Exigențe ridicate legate de cantitate, calitate ori modalitatea de livrare din partea marilor lanțuri de magazine
 • Lipsa de formare și informare a producătorilor agricoli
 • Costurile ridicate pentru promovare și marketing
 • Instrumente slab dezvoltate de diminuare a riscurilor, dependente de condiţiile climatice, inclusiv accesul insuficient la irigare, nivelul scăzut de aplicare a tehnologiilor agricole moderne (soiuri rezistente la secetă, instrumente de protecţie antigrindină)  şi lipsa unor sisteme de asigurare inovatoare în agricultură, cum ar fi programele de asigurare bazate pe indici pentru riscurile meteorologice
 • Lipsa unui sistem centralizat de irigare în câmp
 • Resurse umane scumpe pentru contractarea sezonieră
 • Promovarea redusă a comunității din optica resurselor și potențialului economic
 • Lipsa asocierii între fermierii locali în desfășurarea activității și comercializarea producției
 • Lipsa de acces la piață în condiții profitabile
 • Lipsa infrastructurii moderne postrecoltare de procesare agroalimentară (instalații de răcire, de calibrare, de ambalare etc.) și de depozitare
 • Deficiențe în creditarea sectorului agricol: furnizarea insuficientă a împrumuturilor pe termen lung (creditele de investiții sunt oferite pentru maxim 5 ani, perioada insuficientă pentru finanțarea plantațiilor multianuale sau instalațiilor postrecoltare), exces de cerințe de garantare, subevaluarea gajurilor de către bănci, perioada de grație redusă)1
 • Instrumente slab dezvoltate de piață pentru facilitarea accesului la credite (fonduri de garanții pentru împrumuturi, subvenții la dobândă)
 • Dezvoltarea slabă a piețelor angro1
 • Putere slabă de negociere în mod independent cu cumpărătorii din cauza cantităților mici și calității neuniforme a produselor
 • Lipsa mijloacelor de transport adecvate
 • Lipsa de canale de distribuție
 • Infrastructura precară
 • Acces dificil la piețele externe
 • Discrepanțe mari între prețul „de la poarta fermei” şi cel „de pe masa consumatorului” 1
 • Lipsa relațiilor pe termen lung cu furnizorii de materii prime
 • Cunoștințe reduse privind cererea de piață, calitatea și standardele sanitare, tehnologii agronomice moderne, dezvoltarea afacerilor1
 • Accesul insuficient la inputuri de calitate înaltă, dependența de import și variabilitatea prețurilor la acestea1
 • Acces redus la soiuri de culturi competitive1
 • Procedurile îndelungate și costisitoare de înregistrare a soiurilor1
 • Import major de produse alimentare procesate și preferința consumatorului local față de acestea

VII – OBIECTIVE STRATEGICE ȘI MĂSURI DE IMPLEMENTARE

Reieșind din misiunea și viziunea stabilită de membrii fondatori ai Asociației, și problemele majoritare cu care se confruntă mediul de afaceri local, în calitate de beneficiari țintă ai Asociației, au fost trasate 4 direcții strategice de intervenție a Asociației:

 1. ASISTENȚĂ ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR
 2. ASISTENȚĂ ÎN ACCES LA PIAȚĂ
 3. ASISTENȚĂ ÎN ACCES LA FINANȚARE
 4. DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Suplimentar, considerând că Asociația a fost doar recentă se consideră prioritară dezvoltarea capacităților organizaționale interne, care ar asigura potențial suficient pentru realizarea obiectivelor trasate în cadrul fiecărei dintre aceste direcții.

Obiectivele Asociației, trasate în cadrul celor 4 direcții strategice, au fost corelate cu obiectivele de dezvoltare economică, stabilite la nivel de localitate în cadrul Planului de Dezvoltare Economică Locală a s. Telița pentru perioada 2018 – 2021, care au tangențe cu obiectul de activitate a Asociației și cu misiunea și viziunea acesteia. Mai jos sunt prezentate obiectivele asupra atingerii cărora va lucra Asociația în perioada următorilor 3 ani, precum și pașii concreți pe care aceasta urmează să-i întreprindă pentru realizarea fiecărui obiectiv.

Tabelul 1. Obiective strategice ale AO și plan de implementare

Obiective Inițiative / Măsuri Termen de implementare Rezultat Indicatori
DEZVOLTARE CAPCITĂȚI ORGANIZAȚIONALE         
Dezvoltare capacități organizaționale interne § Creare bază de date stakeholderi

§ Listă servicii gratuite / contra plată

§ Publicare informații privind AO ofertă servicii pe site-ul AO, site-uri specializate, site-urile altor ONG și motoare de căutare de companii și organizații din sectorul asociativ

§ Creare pagină de facebook a Asociației

§ Creare bază de date membri potențiali

§ Atragere de noi membri

§ Asocierea / încheierea de parteneriate cu ONG și asociații de ONG cu profil similar

§ Creșterea capacităților echipei AO

TS ü Asigurarea durabilității organizaționale

ü Creșterea vizibilității AO și a serviciilor prestate

¨ IDNO obținut

¨ Bază de date stakeholderi

¨ Nr site-uri

¨ Nr membri noi

¨ Nr parteneriate / asocieri cu  ONG / rețele

Consolidarea situației financiare a AO § Oferirea de servicii contra plată

§ Scrierea de propuneri de proiecte

§ Înregistrare în calitate de beneficiar 2%

§ Organizarea de campanii 2%

§ Implicarea diasporei în colectarea de fonduri

Permanent ü Diversificarea surselor de finanțare

ü Asigurarea resurselor necesare pentru dezvoltarea organizațională și asigurarea durabilității financiare a AO

¨ Valoare servicii prestate contra plată

¨ Nr propuneri vs Nr proiecte câștigate

ASISTENȚĂ ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR
Crearea unui Centru de informare a membrilor § Creare bază de date membri activi

§ Creare rețea de comunicare permanentă între membri (grup comun în facebook și viber)

§ Monitorizare oportunități de finanțare, formare, schimb de experiență, promovare etc. pentru fermieri și partajarea acestora în grupurile comune de comunicare între membri

§ Organizarea de sesiuni regulate de consultare a membrilor pentru discutarea problemelor comune, cu invitarea ocazională a producătorilor agricoli locali, care nu au calitate de membru, dar care sunt afectați în măsură egală de problemele puse pe agenda zilei

§ Parteneriate cu APL, agenți economici, alte ONG, instituții publice, asociații de sector, agenții, instituții de învățământ, centre de cercetare, comunitatea academică, experți, ș.a., la nivel local, regional, național, transfrontalier

TS ü Comunicare și schimb permanent de informații între membri

ü Identificarea în comun a soluțiilor viabile pentru problemele întâmpinate în dezvoltarea și desfășurarea afacerii membrilor

ü Dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare între membri

¨ Rețele de comunicare între membri lucrative

¨ Nr sesiuni de consultare a membrilor

¨ Nr parteneriate încheiate

Creșterea nivelului de cooperare între membri § Stimularea dezvoltării sistemului clusterial de organizare producției agricole, prin integrarea pe filiere pe un anumit produs sau grupe de produse similare

§ Încurajarea comercializării în comun de către membri, dar și alți producători agricoli din localitate, a produselor similare, omogene (legume, cereale, fructe, pomușoare, struguri de masă, struguri tehnici, produse lactate, produse apicole, produse avicole, carne, etc.)

§ Încurajarea achiziționării și utilizării în comun a materialelor și utilajelor necesare producerii agricole

§ Intermedierea procesului de negociere cu furnizorii

§ Promovarea unei concurențe loiale în activitatea economică și în relațiile dintre membri, care să asigure condiții egale fiecăruia

§ Invitarea ocazională la întâlnirile membrilor AO a producătorilor agricoli locali, care nu au calitate de membru, dar care sunt afectați în măsură egală de problemele puse pe agenda zilei

§ Susținerea creării cooperativelor la nivel local

TM / TL ü Parteneriate reciproc avantajoase și benefice pentru membri

ü Reducerea costurilor de producție ale membrilor, din contul prețurilor de achiziție mai bune

ü Diminuarea și gestiunea mai bună a riscurilor în agricultură

ü Economie de timp

ü Impulsionarea interacțiunii antreprenorilor locali din sectorul agricol pentru identificarea soluțiilor viabile pentru problemele întâmpinate în dezvoltarea și desfășurarea afacerii

¨ Nr parteneriate stabilite, pe categorii

¨ Nr acorduri formale / neformale de reducere de preț cu furnizori

¨ % reducere de preț obținut de la furnizori

¨ Nr sesiuni comune ale producătorilor agricoli locali

Creșterea productivității membrilor § Încurajarea utilizării de noi soiuri, cu un potenţial biologic de productivitate şi de adaptare la condiții climaterice nefavorabile, rezistente la boli şi dăunători

§ Promovarea utilizării

§ Promovarea utilizării tehnologiilor avansate, bazate pe aplicarea factorilor intensivi de producție

§ Promovarea utilizării tehnologiilor moderne de cultivare cu consum redus de resurse energetice și a tehnicilor de producție  și de gestiune a deșeurilor moderne și prietenoase cu mediul ambiant

§ Promovarea utilizării îngrășămintelor minerale, a celor organice

§ Stabilirea și aplicarea unui set intern de reguli unitare de calitate a producției pentru toți membrii Asociației

§ Organizarea de sesiuni de consultare a membrilor cu invitarea experților de profil

§ Încurajarea consolidării terenurilor agricole la nivel local

§ Identificarea oportunităților tehnice și financiare de ameliorare și irigare a terenurilor

§ Revederea structurii sortimentale a producției agricole, în vederea optimizării și ameliorării acesteia și adaptării conform cerințelor întreprinderilor de procesare şi al potenţialilor consumatori de pe pieţele internă şi externă

TL ü Asigurarea unei eficiențe maxime a activității economice a membrilor

ü Creșterea suprafețelor cultivate

ü Extinderea producției și capitalizarea membrilor

ü Crearea locurilor de muncă permanente și sezoniere la nivel local

ü Creșterea standardelor de activitate ale membrilor

¨ % extindere suprafețe cultivate de membri

¨ Nr membri care au adoptat tehnici de producție moderne

¨ Nr sesiuni de consultare a membrilor cu experți în domeniul agroalimentar

ASISTENȚĂ ÎN ACCES LA PIAȚĂ
Creșterea vizibilității membrilor § Organizarea participării membrilor la diverse activități de promovare: forumuri economice, festivaluri specializate, conferințe, seminare, simpozioane, expoziții, concursuri, sesiuni de informare și alte manifestări colective de interes comun

§ Crearea unui brand comun pentru produsele agroalimentare locale

§ Sensibilizarea consumatorilor despre avantajele produselor locale și importanța alegerii acestora

§ Organizarea de activități de promovare în comun a produselor membrilor

§ Organizarea de campanii de promovare a membrilor pe facebook

§ Plasarea informațiilor privind companiile membre pe site-ul AO, site-ul Primăriei, site-uri specializate, motoare de căutare a companiilor

TS/TM ü Crearea unei atitudini pozitive din partea cumpărătorilor față de produsele agricole locale

ü Promovarea identității locale

ü Branding și marketing mai bun al produselor membrilor

ü Creșterea cererii de produse agricole locale

Majorarea veniturilor din vânzări ale membrilor § Identificarea oportunităților de realizare a producției agroalimentare a membrilor pe piața internă

§ Planificarea producției membrilor conform cererii pieței, în condiții de calitate și potrivit cu cerințele de comercializare în vigoare

§ Intermedierea procesului de negociere și semnare de contracte cu companii de prelucrare a producției agricole și ale industriei alimentare, de distribuție și de vânzare angro și cu amănuntul

§ Crearea unui punct local de colectare și distribuție

§ Deschiderea unor tarabe cu produse de Telița în piețele din s. învecinate (s. Gura Bîcului) și  din or. Anenii Noi / Tiraspol / Chișinău

§ Organizarea unui târg săptămânal de weekend cu produse locale în s. Telița

§ Organizarea unor tarabe cu produse de Telița la târgurile / piețele din satele învecinate

§ Crearea unei Piețe agricole locale

§ Deschiderea de puncte de distribuție proprii în or. Anenii Noi / Tiraspol / Chișinău

§ Identificarea oportunităților de vânzare online a producției membrilor

§ Organizarea participării în comun a membrilor la diverse târguri, iarmaroace, expoziții, festivaluri, concursuri din țară și de peste hotare

§ Stabilirea de parteneriate cu cooperative din zonă

§ Încurajarea extinderii activităților de producere a producției agricole cu cerere înaltă, pentru care au fost dezvoltate canale de vânzare / export la nivel național (ex. nuci, miere)

TS / TM ü Acces la noi categorii de clienți

ü Creșterea puterii de negociere a prețului și a condițiilor de livrare

ü Vânzarea tuturor produselor în mod organizat și la prețuri reale

ü Respectarea exigențelor ridicate legate de cantitate, calitate ori modalitatea de livrare ale marilor lanțuri de magazine

ü Apropierea de consumator și îmbunătățirea accesului produselor locale la consumator

ü Degrevarea parțială a producătorilor membri de responsabilitatea vânzării

ü Parteneriate vânzător – cumpărător pe termen lung

ü Dezvoltarea și stabilizarea canalelor de distribuție a producției membrilor

¨ Nr acorduri formale / neformale de colaborare cu cumpărătoti

¨ Piața agricolă locală creată

¨ Nr evenimente la care au participat membrii

¨ Nr parteneriate încheiate cu cooperative din zonă

¨ Nr puncte de distribuție proprii deschise

¨ Cantități realizate online

¨ % creștere vânzări / membru

Ieșirea la export a membrilor § Identificarea oportunităților de realizare a producției agroalimentare a membrilor pe piețele externe

§ Stabilirea piețelor – țintă de export  (România, Belorusia, Lituania, Letonia, Georgia)

§ Intermedierea procesului de negociere și semnare de parteneriate cu distribuitori de pe piețele – țintă de export

§ Stabilirea cerințelor de calitate și volume solicitate pe piețele externe țintă

§ Identificarea condițiilor normative și procedurale de export

§ Analiza potențialului de export și a gradului de corespundere a producției membrilor cerințelor (calitative, cantitative, normative, procedurale) de export

§ Planificarea producției membrilor conform cererii piețelor externe țintă, în condiții de calitate și potrivit cu cerințele de comercializare în vigoare

§ Suport și asistență pentru membri în certificarea producției

§ Participarea la evenimentele investiționale și de comerț externe

TL ü Acces la piața mondială

ü Respectarea exigențelor ridicate legate de cantitate, calitate ori modalitatea de livrare de pe piețele externe

ü Realizarea avantajoasă a producției agroalimentare pe piața externă

ü Valorificarea oportunităților oferite de participarea în cadrul GAL

 

¨ Nr membri care au ieșit pe piețe externe

¨ Cantitate producție exportată / % din total producție

¨ Nr parteneriate pe TL încheiate cu importatori

¨ Nr evenimente externe vizitate

ASISTENȚĂ ÎN ACCES LA FINANȚARE
Atragerea investițiilor pentru dezvoltarea AO, membrilor și comunității locale § Monitorizarea surselor de fonduri

§ Scrierea de propuneri de proiecte

§ Dezvoltarea de colaborări transfrontaliere

§ Organizarea de campanii de colectare de fonduri prin intermediul unor platforme de finanțare colectivă pentru susținerea inițiativelor comunitare

§ Organizarea de campanii de colectare de fonduri la nivel local

§ Implicarea în proiecte și campanii comune cu alte ONG / instituții

TM/TL ü Asigurarea resurselor necesare pentru dezvoltarea organizațională și pentru realizarea intereselor membrilor și a problemelor comunitare ¨ Nr și valoare proiecte implementate

¨ Nr parteneriate

Dezvoltarea infrastructurii de producere § Negocierea unor condiții avantajoase pentru aprovizionarea cu mijloace de producție și prestarea de servicii agricole

§ Identificarea și atragerea de proiecte pentru crearea unor centre de colectare

§ Identificarea oportunităților de finanțare și atragerea de proiecte / fonduri pentru crearea obiectelor de infrastructură modernă de procesare, ambalare și depozitare a produselor agroalimentare (legume (roșii), fructe (prună) și pomușoare uscate sau congelate, prună cu nucă, dulcețuri, produse din miere cu pomușoare și nuci, fructe și legume conservate, produse lactate, carne, ș.a.)

TM/TL ü Creșterea capacității de producție a membrilor

ü Capitalizarea membrilor

ü Implementarea unor tehnologii noi și inovări de producere, procesare, depozitare și marketing

ü Trecerea de la vânzarea produselor agricole neprocesate la cele cu valoare adăugată

¨ Nr și valoare proiecte de infrastructură de procesare și păstrare implementate

¨ Nr utilaje procurate

Atragerea de fluxuri de capital pentru membri § Stimularea valorificării oportunităților de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor agricole

§ Negocierea de condiții mai avantajoase la contractarea creditelor bancare

TM/TL ü Premise sporite de accesare de fonduri variate și de resurse financiare ¨ Volum resurse atrase
DEZVOLTARE COMUNITARĂ
Dezvoltarea destinației turistice Telița § Promovarea localității și a obiectivelor turistice locale

§ Crearea și promovarea unui brand al localității

§ Dezvoltarea și promovarea produselor locale – culturale, agricole, non-agricole

§ Organizarea de excursii și vizite la obiective turistice din zonă

§ Crearea și promovarea unui traseu turistic, care să cuprindă obiectivele turistice și culturale din zonă

§ Conectarea traseului turistic local cu traseul turistic regional Mimi

§ Realizarea unor materiale video/foto pentru promovarea patrimoniului cultural – istoric local

§ Atragerea de suport financiar / tehnic / informațional pentru amenajarea structurilor și facilităților de cazare și de deservire a turiștilor, amenajarea zonelor de odihnă activă, de agrement și picnic

§ Realizarea cursurilor de instruire pentru dezvoltarea activităților turistice, pe tematica managementului zonelor de odihnă

§ Organizarea de festivaluri locale / regionale

§ Crearea unui cluster turistic viabil

TM/TL ü Promovarea patrimoniului natural și cultural local

ü Atragerea de turiști

ü Valorificarea potențialului turistic prin dezvoltarea de noi servicii turistice și încurajarea antreprenoriatului turistic

¨ Nr excursii, vizite organizate pentru localnici / pentru cetățeni moldoveni / pentru străini

¨ Nr obiective turistice locale, incluse în traseul turistic local / regional

¨ Valoare resurse atrase pentru susținerea dezvoltării turismului local

TS – termen scurt (anul 1)

TM – termen mediu (anul 2-3)

TL – termen lung (anul 4-5)

VIII – PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU ANUL I 

În concordanță cu Planul de acțiune de implementare a Strategiei pentru perioada 2018-2023, anual se va elabora un Plan anual de acțiune. Acest plan va cuprinde date detaliate privind: activitățile concrete planificate pentru un an, cu repartizarea pe perioada întregului an, termenii de realizare, responsabilii de implementare, indicatori de monitorizare, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Având în vedere faptul că Asociația se află doar la etapa de inițiere a activității, pentru operaționalizarea acesteia a fost propus un plan cu acțiuni concrete definite pentru perioada primului an de activitate:

Tabelul 2. Plan de acțiuni pentru anul 2018 de activitate a AO

  Activități Rezultat Termen de realizare Responsabil
  DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
1. Desemnare Director Executiv AO Mai Adunarea Generală AO
2. Stabilire listă servicii pentru membri și non-membri, gratuite și contra plată și publicarea acesteia pe site AO, site Primărie, motoare de căutare de companii Listă servicii stabilită, aprobată de Consiliul de Administrare și făcută public Iunie – Iulie Director Executiv
3. Divizarea membrilor pe direcții de lucru, în funcție de domeniul de specializare al companiilor pe care le reprezintă  (legumicultură, cerealiere, pomicultură, bacifere, viticultură, producerea produselor lactate, apicultură, avicultură, producerea cărnii,  artizanat și turism etc.) Membri repartizați pe Direcții de lucru Mai Director Executiv

Adunarea Generală AO

4. Elaborarea unui plan de comunicare, coordonat cu misiunea AO și cu categoriile cheie de stakeholderi Plan de comunicare elaborat și aprobat de Consiliul de Administrare Mai Director Executiv
5. Crearea paginii oficiale a AO în rețele de socializare (facebook) Mai Director Executiv
6. Elaborarea materialelor de promovare: broșură tipărită cu prezentarea membrilor și a produselor Mai Director Executiv
7. Actualizarea site-ului AO cu toate datele de contact şi descrierea producătorilor agricoli membri Mai Director Executiv
8. Publicarea pe site-ul Primăriei a informațiilor privind AO și producătorii agricoli membri Mai Director Executiv
9. Crearea unei baze de date a antreprenorilor locali (profil general: genuri de activitate, categorii de produse / servicii, date de contact) Bază de date (excel) creată și actualizată Iunie – Iulie Director Executiv
10. Atragerea de noi membri Nr membri noi În decursul anului Director Executiv
11. Negociere condiții de colaborare și / sau afiliere la asociații sectoriale regionale / naționale[2] / internaționale Nr acorduri de colaborare

Nr statut de membru

Permanent Director Executiv
12. Înregistrarea AO în calitate de beneficiar 2%[3] Statut de beneficiar 2% 1-30 Septembrie 2018 Director Executiv
13. Organizarea unei campanii de colectare a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice în rândul locuitorilor din sat (comunicare verbală, email, publicații pe site-ul AO și site-ul Primăriei, buclete distribuite la Primărie și în localuri publice) Xxx lei adunați Ianuarie – Martie 2019 Director Executiv
14. Monitorizarea surselor[4] de oportunități de formare pentru reprezentanții ONG și participarea la cursuri de dezvoltare a capacității manageriale, sesiuni de instruire, schimb de experiență specializate (planificarea strategică, management de proiect, colectare de fonduri, atragerea de investiții, relația cu presa, comunicare, negociere, inteligență emoțională, utilizarea soluțiilor moderne ale tehnologiei informației și comunicațiilor în domeniul comunicării de afaceri etc.) Nr cursuri, sesiuni de instruire, schimburi de experiență vizitate / finalizate cu succes de reprezentanții Asociației Ocazional Director Executiv
  ASISTENȚĂ ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR
15. Crearea unei baze de date a membrilor, cu profilul general al companiilor (date privind activitățile desfășurate, categorii de produse / servicii, suprafețe cultivate, culturi, cantități, prețuri, furnizori, distribuitori, clienți țintă, piețe de desfacere etc.) și datele de contact ale companiilor și ale persoanelor de decizie Bază de date (excel) creată și actualizată Mai Director Executiv
16. Desfășurarea de sesiuni de consultare a membrilor Identificarea și evaluarea nevoilor reale ale membrilor și a problemelor întâmpinate de aceștia în dezvoltarea și desfășurare afacerii

Stabilirea priorităților de dezvoltare a AO

Nr întâlniri cu membrii desfășurate

Lunar / Trimestrial Director Executiv
17. Crearea unei baze de date interne a părților interesate (stakeholderi), pe categorii și punerea acesteia în acces comun pentru toți membrii AO Bază de date (excel) creată, pusă în accesul membrilor și actualizată permanent:

¨ ONG, platforme de ONG, asociații de sector

¨ structuri guvernamentale, APL, instituții publice de profil, agenții[5]

¨ furnizori de inputuri pentru agricultură[6] și servicii agricole[7] / nonagricole [8]

¨ distribuitori, retaileri, procesatori

¨ donatori, finanțatori, instituții de creditare

¨ asociații sectoriale

¨ instituții de învățământ, centre de cercetare, comunitatea academică

¨ companii de consultanță, experți

Mai Director Executiv
18. Crearea unei platforme comune de comunicare online (viber, facebook, odnoklassniki) Grup creat și activ Mai Director Executiv
19. Publicarea datelor generale (denumire, date de contact, produse, servicii) despre membri pe diverse motoare de căutare de companii[9] Nr motoare de căutare de companii pe care au fost publicate date privind membrii Iunie – August Director Executiv
20. Organizarea participării membrilor la cursuri, seminare[10], ședințe de informare[11] etc. Nr cursuri, seminare, vizitate de membrii AO Ocazional Director Executiv
21. Sesiuni de negociere cu furnizorii, în vederea obținerii unor prețuri mai bune la cumpărarea în comun a materiilor prime, mijloacelor și serviciilor necesare producției agricole Nr sesiuni de negociere desfășurate

Reducere de preț

Termeni reduși de livrare

Permanent Director Executiv + Membri cointeresați
22. Stabilirea și aplicarea unui set intern de reguli unitare de calitate a producției pentru toți membrii Asociației Set intern de reguli unitare de calitate a producției Noiembrie – Decembrie Grup de lucru membri
23. Identificarea experților în domeniul agroalimentar și organizarea de sesiuni de consultare[12] a membrilor Bază de date cu experți în domeniul agroalimentar

Nr sesiuni de consultare organizate

Ocazional Director Executiv
24. Urmărirea modificărilor intervenite în legislația națională[13], care vizează sectorul agroalimentar Membri informați privind modificările intervenite în legislație Permanent Director Executiv
25. Organizarea de sesiuni de schimb de experiență între membri, cu ieșiri în teren Nr sesiuni de schimb de experiență organizate

Nr participanți

Mai – Octombrie

Ocazional

Director Executiv + Membri cointeresați
26. Organizarea de sesiuni de schimb de experiență cu producători agricoli de succes din domeniile de activitate ale membrilor Nr sesiuni de schimb de experiență organizate

Nr participanți

Mai – Octombrie

Ocazional

Director Executiv + Membri cointeresați
  ASISTENȚĂ ÎN ACCES LA PIAȚĂ
27. Calculul costurilor implicate de logistică și distribuția (închiriere transport, combustibil) produselor membrilor cu forțe proprii, în volumele preconizate pentru anul curent Bază de negociere a prețurilor cu distribuitorii, retailerii, procesatorii etc. Mai Director Executiv + Grup de lucru membri
28. Sesiuni de negociere a condițiilor de achiziționare și distribuire a produselor membrilor cu distribuitori[14], intermediari și colectori de produse agroalimentare Nr sesiuni de negociere desfășurate

Nr contracte semnate

Permanent Director Executiv + Membri cointeresați
29. Sesiuni de negociere a condițiilor de achiziționare și distribuire a produselor membrilor cu retaileri (supermarketuri[15] / piețe agroalimentare / chioșcuri de legume și fructe) Nr sesiuni de negociere desfășurate

Nr contracte semnate

Permanent Director Executiv + Membri cointeresați
30. Identificarea distribuitorilor de produse agroalimentare prin mediul online[16] și negocierea condițiilor de achiziționare și distribuire a produselor membrilor Nr sesiuni de negociere desfășurate

Nr contracte semnate

Permanent Director Executiv + Membri cointeresați
31. Identificarea punctelor comerciale pentru distribuția producției agroalimentare[17] și negocierea condițiilor de arendă a unui spațiu de vânzare comun Nr sesiuni de negociere desfășurate

Nr contracte semnate

Permanent Director Executiv + Membri cointeresați
32. Sesiuni de negociere a condițiilor de achiziționare a produselor membrilor procesatori[18] de produse agroalimentare Nr sesiuni de negociere desfășurate

Nr contracte semnate

Permanent Director Executiv + Membri cointeresați
33. Organizarea participării în comun a membrilor la expoziții[19] / târguri de profil Nr participări la expoziții / târguri Ocazional Director Executiv
34. Identificarea distribuitorilor[20] de produse agroalimentare de pe piețe externe[21] și stabilirea de sesiuni de negociere a condițiilor de achiziționare și distribuire a produselor membrilor Nr sesiuni de negociere desfășurate

Nr contracte semnate

Permanent Director Executiv + Membri cointeresați
35. Organizarea unor tarabe cu produse de Telița la târgurile / piețele din satele învecinate (ex. s. Gura Bîcului) Nr participări la târg

Nr membri – participanți

Ocazional, la organizarea târgurilor Director Executiv + Membri cointeresați
  ASISTENȚĂ ÎN ACCES LA FINANȚARE
36. Urmărirea site-urilor și paginilor de facebook cu oportunități de finanțare și ale donatorilor și finanțatorilor din RM[22] Nr oportunități de proiecte / finanțare identificate Permanent Director Executiv
37. Scriere propuneri / cereri de proiecte Nr propuneri / cereri de proiecte aplicate

Nr proiecte câștigate

Ocazional Grup de lucru format conform profilului proiectului
  DEZVOLTARE COMUNITARĂ
38. Organizarea unor evenimente / acte de caritate pentru locuitorii din categoriile social – vulnerabile din localitate Nr evenimente / acte de caritate organizate

Nr participanți / beneficiari

Ocazional Grup de lucru format
39. Lobarea includerii s. Telița și a atracțiilor turistice locale, inclusiv serele, câmpurile și bazele de producere ale producătorilor agricoli locali, în traseul turistic al r-lui Hâncești s. Telița, inclus în traseul turistic al r-lui Anenii Noi Mai – Iunie Responsabil Direcția Turism din cadrul AO

IX MODEL DE BUGET 

Desfășurarea activităților propuse în cadrul planului de acțiuni prezentat implică o serie de costuri, pentru acoperirea cărora AO urmează să asigure fluxuri permanente de venituri. Principalele categorii de cheltuieli, precum și sursele potențiale de venituri sunt prezentate în Tabelul 3.

Tabelul 3.  Surse de venituri și cheltuieli ale AO

Surse de venituri   Cheltuieli  
1. Cotizații de membru 1.Cheltuieli salariale (salariul Directorului Executiv, salariul Contabilului)
2. Sponsorizări din partea membrilor, APL, persoane fizice / juridice 2.Cheltuieli de instruire (taxe de participare a angajaților și a membrilor la cursuri de instruire, forumuri sectoriale, etc.)
3. Donații din partea donatorilor locali / internaționali 3.Cheltuieli pentru birotică
4. Sponsorizări din contul 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice 4.Cheltuieli de reprezentare (transport, taxe de  participare la evenimente reprezentative)
5. Comisioane pentru serviciile prestate către membri 5.Cheltuieli de promovare (elaborare materiale promoționale, hosting site, servicii actualizare site, etc.)
6. Comisioane pentru serviciile prestate către non-membri 6.Cheltuieli de comunicare (telefon, internet)
7. Comisioane de intermediere, atât pentru membri, cât și pentru experți, prestatori, furnizori terți 7.Cheltuieli de arendă a oficiului + Cheltuieli pentru servicii comunale
8. Comisioane de promovare 8.Cheltuieli administrative (comisioane bancare)
9. Resurse atrase din proiecte finanțate de donatori 9.Cheltuieli legate de implementarea proiectelor